CoE logo
Venice Logo

Justyn PISKORSKI

 

Mr. Justyn Piskorski PhD, (1971) is a judge of the Constitutional Court and a university professor at Adam Mickiewicz University in Poznan in the Department of Criminal Law.


His professional interests include criminal law, international criminal law, European law, constitutional law, criminology, and philosophy of law.


He is a graduate of the Faculty of Law and Administration at Adam Mickiewicz University in Poznan (1995) and of comparative law at the Rhine Friedrich Wilhelm University in Bonn (1998). In 2002 he received his doctoral degree on the basis of his thesis entitled “Criminal Liability of Foreigners under Polish Law”. He was habilitated in 2014 on the basis of an evaluation of his scientific achievements and his dissertation “Legitimization of European Union Criminal Law”.


In the past he was an expert of the Sobieski Institute. He was involved in clinical teaching (realizing the right of access to legal services for those in need of support) for a long time, and currently remains a member of the Board of Trustees of the Foundation for University Legal Clinics. He was also two terms a council member on the Board of Trustees of the Zakłady Kórnickie Foundation. He served as deputy editor-in-chief of the “Humanistic Scientific Fascicles - Human Rights”. From 2017 to 2020, he served as vice-chairman of the Scientific Council of the Jan Sehn Institute of Forensic Expertise in Krakow. In 2017-2020, he served also as head of the Department of Criminal Law at Law and Administration Faculty of Adam Mickiewicz University.


He is currently a member of the Scientific Council of the quarterly "Law and Social Bonds", a member of the Scientific Council of the "Wojskowy Przegląd Prawniczy”/“Military Legal Review”, a member of the Polish Society for Human and Evolution Studies, a member of the editorial board of the scientific journal "Соціологія права" (Sociology of Law), published in Kiev, and a foreign member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine.


Married since 1996 to Agnieszka Piskorska, with whom he has three children.

 

Selected publications:

 • "Criminalisation. Ideas and Restrictions” (editor), Warszawa 2021, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, ss. 453.
 • "Criminal Liability of Foreigners in Poland", Warsaw 2003, pp. 279.
 • "Legitimization of criminal law of the European Union", Poznan 2013, pp. 447 (Nauka i Innowacje Publishing House).
 • "Crimes against elections,"/„Przestępstwa przeciw wyborom” w: R. Zawłocki, R. Królikowski (red.), Kodeks karny, Komentarz, Część szczególna, T. II, Warszawa 2012, Wydawnictwo CH Beck, s. 249-283.
 • „The principle of subsidiarity of EU law as a guarantee of respect for the coherence of the national legal criminal order"/„Zasada subsydiarności prawa unijnego jako gwarancja poszanowania spójności krajowego porządku prawno-karnego” w: A. Marek, T. Oczkowski (red.), „Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji”, Warszawa 2011, s. 35-45.
 • „Subsidiaritätsprinzip im Gemeinschaftsrecht als Voraussetzung für die Kriminalisierung” w: J. C. Joerden, U. Scheffler, A. Sinn, G. Wolf (red.), “Vergleichende Strafrechtswissenschaft”, Berlin 2009, s. 69-78.
 • „Legitimacy of criminal law regulation in the European Union in the light of the views of the international research group "AE-Europa II"/„Legitymacja stanowienia regulacji prawno karnych w Unii Europejskiej w świetle poglądów międzynarodowej grupy badawczej „AE-Europa II” w: A. J. Szwarc (ed.), „Unijna polityka karna” Poznań 2009, s. 51-62.
 • „Kriminalpolitik im Rahmen der Europäischen Sicherheitsstrategie und der Nationalen Sicherheisstrategie der Republik Polen” w: J. C. Joerden i A. J. Szwarc (ed.), “Europäisierung des Strafrechts in Polen und Deutschland – rechtsstaatliche Grundlagen”, Berlin 2007, s. 85-96.
 • „Foundations of Polish criminal law” (co-authors K. Paluszyńska-Daszkiewicz i M. Paszko) in: W.Dajczak, T. Nieborak, P. Wiliński (ed.), “Foundations of Law. The Polish Perspective”, Warszawa 2021, Wolters Kluwer, s. 369-416.
 • “Volenti non fit iniuria - an overestimated or underestimated principle of criminal law?"/„Volenti non fit iniuria – przeceniona czy niedoceniona zasada prawa karnego?” in: R. Zawłocki (ed.), Zgoda pokrzywdzonego, Warszawa 2012, s. 13-28.
 • “The Legitimation of Constitutional Courts in Democratic States. Experiences of Transitional Justice in Poland” – in: Ústavné  súdnictvo – výzvy a perspektivy: zborník príspevkov  z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 25. Výročia Ústavného súdu Slovenskej republiky konanej dňa 11. Apríla 2018 v Košicach. Košice: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2018, XXX, s.99-110.
 • “The EU Charter of Fundamental Rights in the Polish legal system” in: “The Role of Constitutional Courts in the Globalised World of the 21 Century. Proceedings of the 2018 Conference of the Constitutional Court of the Republic of Latvia – Riga”, Constitutional Court of the Republic of Latvia, 2019, ss. 263-272.
 • "Guarantee Functions of Criminal Law and the Processes of Europeanization. Reflections on the grounds of the Lisbon Treaty"/„Funkcje gwarancyjne prawa karnego a procesy europeizacji. Refleksje na gruncie traktatu lizbońskiego”, in: B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński  (ed.)  „Prawo wobec wyzwań współczesności” T. V, Poznań 2008, s. 379-386.
 • “”Human rights, freedom and identity in constitutional courts” – in: “Публічне  Пpaвo/Публичное право/Public law” special issue 2018, ss. 152-158. (Użhorod, Ukraina).
 • "Criminalization policy of the EU and Poland"/„Polityka kryminalizacyjna UE i Polski” in: A. J. Szwarc, J. Piskorski (ed.), „Unijna polityka karna w świetle polskiego prawa”, Poznań 2010, s. 17-32.
 • "What rationality? An attempt to reconstruct the worldview determinants of changes in the penal system in current proposals for changes in criminal law”/„Jaka racjonalność? Próba rekonstrukcji światopoglądowych uwarunkowań zmian systemu penalnego w aktualnych propozycjach zmian prawa karnego (Welche Rationalität? Ein Versuch der Rekonstruktion der weltantschaulichen Grundlagen der aktuellen Reformvorschläge des polnischen Sanktionenrechts)” in: M. Małolepszy (ed.), Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i Polsce, C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 3-13, (translation into German) s. 189-202.
 • "The role of the preventive function of criminal law in ensuring security"/„Rola prewencyjnej funkcji prawa karnego w zapewnieniu bezpieczeństwa” – in: R. Skarżyński, E. Kużelewska (ed.), Bezpieczeństwo. Dyscyplina nauki wobec funkcjonowania państwa, Białystok 2018, Ekopress, s. 179-187.
 • "The importance of the plea tu quoque in proceedings before international criminal courts"/„Znaczenie zarzutu tu quoque w postępowaniach przed międzynarodowymi sądami karnymi”, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 14 (2011), s. 116-128.
 • "Legal Criminal Protection of Privacy on the Internet. Selected issues"/ „Prawnokarna ochrona prywatności w sieci internetowej. Wybrane zagadnienia” in: P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik, (ed.) „Prawo wobec wyzwań współczesności” T. IV, Poznań 2007, s. 105-114.
 • "Decriminalization of artistic activity"/„Dekryminalizacja działalności artystycznej” in: T. Dukiet-Nagórska (ed.) „Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej”, Bielsko-Biała 2006, s. 248-255.
 • „Criminal Liability for Falsification of History. A Polish Perspective” in: J. Długosz, M. Witkowski (ed.), “Perspektiven für Europa – eine neue Ōffnung? Perspectives of Europe – The New Opening?”, Frankfurt Am Main 2006, s. 115-128.
 • "Countertype of art?"/„Kontratyp sztuki?” in: W. Szafrański (ed.), „Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki”, Poznań 2007, s. 165-172.
 • "School Coercion or the Right to Education"/„Przymus szkolny czy prawo do edukacji” in: J. Piskorski (ed.), „Szkoła domowa. Między wolnością a przymusem”, Warszawa 2011, s. 53-61.
 • "Home schooling and the right to education"/„Nauczanie domowe a prawo do edukacji”, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 12 (2009), s. 193-201.
 • "Criminal geopolitics"/„Geopolityka kryminalna” in: Ł. Pohl (ed.), „Aktualne problemy prawa karnego”, Poznań 2009, s. 457-466.
 • "Resocialization and multiculturalism - structural issues"/„Resocjalizacja a wielokulturowość – zagadnienia konstrukcyjne” - Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 20 (2017), s. 201-212.
 • "Criminological and Criminopolitical Challenges of Multiculturalism"/„Kryminologiczne i kryminalnopolityczne wyzwania wielokulturowości” – in: A. J. Szwarc (ed.), Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa, Poznań 2017, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 259-268.
 • "Politicity and identity of criminal law”/„Polityczność a tożsamość prawa karnego” in: S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska (ed.), Tożsamość polskiego prawa karnego,  Olsztyn 2011, s. 47-61.
 • „Corruption in sports"/„Korupcja w sporcie" - „Sport wyczynowy” 2003, nr 9-10, s. 56-70 (co-author R. Żurowska).
 • "Other selected economic crimes"/„Inne wybrane przestępstwa gospodarcze”, in: R. Zawłocki (ed.), System prawa handlowego. Tom 10. Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2012, Wydawnictwo C. H. Beck, s. 649-675.
 • "Damage to someone else's property"/„Uszkodzenie cudzej rzeczy” – in: R. Zawłocki (ed.), System prawa karnego, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, T. 9, Warszawa 2011, s. 341-363.
 • "Smoking - Criminal Law Issues"/„Palenie tytoniu – zagadnienia karnoprawne” in: P. Wiliński (ed.), „Prawo wobec wyzwań współczesności” T. II, Poznań 2005, s. 133-142.
 • "Legalization of prostitution?"/“Legalizacja prostytucji?” in: P. Wiliński, B. Guzik, O. Krajniak (ed.), „Prawo wobec wyzwań współczesności” T. III, Poznań 2006, s. 375-382.
 • "Internationalization of pedophile crimes. Place in the system of human rights"/„Internacjonalizacja przestępstw pedofilskich. Miejsce w systemie praw człowieka”, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 12 (2009), s. 81-93.
 • "Genesis of intra-family homicides of minor children in the light of selected criminological theories,"/“Geneza wewnątrzrodzinnych zabójstw nieletnich dzieci w świetle wybranych teorii kryminologicznych“ in: K. Ilski, Z. Kopeć, E. Kraskowska (ed.), Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, s. 65-73.
 • "Insult by Gesture"/„Zniewaga gestem” - Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 19 (2016).
 • "Equifinality of criminalization"/„Ekwifinalność kryminalizacji” in: S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka (ed.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn 2013, , wrzesień 2013, s. 17-23.
 • "Constitutional foundations of legal criminal protection of the environment"/ „Konstytucyjne podstawy prawnokarnej ochrony środowiska” in: M. Pająk, K. Urbanowicz, R. Zawłocki (ed.), Odpowiedzialność penalna za delikty przeciwko środowisku naturalnemu, Warszawa 2020, C.H. Beck,  s. 33-43.
 • "Animals and Criminal Law. An attempt to systematize the problem"/„Zwierzęta i prawo karne. Próba systematyzacji problemu” in: Człowiek w świecie zwierząt - zwierzęta w świecie człowieka” (ed. prof. K. Ilski), Poznań 2012, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 119-138. 
 • „Constitutional-legal conditions of hunting in Poland”/„Konstytucyjnoprawne uwarunkowania łowiectwa w Polsce – wybrane zagadnienia” in: D Gwiazdowicz (ed.), „Łowy i historia”, Łowiec Polski, Warszawa 2020, s. 523-539.
 • "Personal Patterns of Police Ethics. An attempt to reconstruct social functions"/ „Wzorce osobowe etyki policyjnej. Próba rekonstrukcji funkcji społecznych” in: P. Jóźwiak, K. Opaliński (ed.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Piła 2013, Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego Nr 3, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, październik 2013, s. 128-138.
 •  "Perspective on Criminalization of Psychomanipulative Groups (Sects) and Religious Groups with Violent Worldview in the Law of the European Union"/„Perspektywa kryminalizacji grup psychomanipulacyjnych (sekt) i grup religijnych o agresywnym światopoglądzie w prawie Unii Europejskiej”, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 18 (2015), s. 133-152.
 • "Chair of Criminal Law"/“Katedra Prawa Karnego” in: “Myśląc o przyszłości nie zapominamy o przeszłości. Księga jubileuszowa 100 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Poznań 2019, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 290-300.

 

 

© Council of Europe 2007-2024